Universitat Rovira i Virgili

Comité Assessor

El Comité assessor estarà format per un conjunt d'experts reconeguts en l'àmbit del coneixement, proposats pel director/a, que el presidirà, tot actuant com a secretari/a el subdirector/a i tindrà com a funció principal servir de referent per establir les directrius de la Càtedra i assessorar la direcció quan calgui.