Universitat Rovira i Virgili

PROJECTES TANCATS

ENTITAT FINANÇADORA: Secretaría de Estado de Investigación, Ministerio de Economía Competitividad.

PROGRAMA: Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.

TÍTOL" Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: Hacia una matriz conceptual para la gobernanza global (DER2013-44009-P)".

Núm. Projecte: DER2013-44009-P

Import: 47.190,00 €              Any: 2014/2016

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA : EAPC -Escola d'Administarció Pública de Catalunya.

TTÍTOL: "Votacions electròniques: una eina de gestió pública per a la millora de la qualitat democràtica i la participació política"

Investigadors principals: Jordi Barrat Esteve

Coordina: URV

Núm. Projecte: 2014EAPC 00012

Import: 10.000 €

DURADA: 01/06/2015 a 29/02/2016


ENTITAT FINANÇADORA : D.G.JUSTICIA,UNIÓ EUROPEA.

TÍTOL"Business & Human Rights challenges for cross border litigation in the European Union".

Investigador/a principal a la URV: Antoni Pigrau Solé

Coordina: Globernance. Instituto de Gobernanza Democràtica.

Núm. Projecte: JUST/2013/JCIV/AG/4661.

Import: 534.969,00 (80% del pressupost total). 113.158,65 € part URV.

DURADA: Setembre 2014 - setembre 2016


ENTITAT FINANÇADORA: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

TÍTOL:"Elaboració d'un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes, i dels seus mecanismes d'implementació i seguiment"

Import: 17.844,00 €              Any: febrer - maig 2016

INVESTIGADOR PRINCIPAL a la URV: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Universitat Rovira i Virgili; CICIT, Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: Projectes de Recerca per a Grups de Nova Implantació URV

TÍTOL: "El medi ambient: Reconeixement i tutela jurídica"

Núm. de Projecte: URV96-GNI-20      Import: 1.200.000 pts. Any: 1996-1999

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Escola d'Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: VII Concurs per atorgar subvencions per a la realització de treballs de recerca relacionats amb les ciències de l'administració, el dret i l'economia

TÍTOL: "Anàlisi jurídica de la Llei d'intervenció integral de l'administració ambiental des d'una perspectiva interdisciplinar"

Núm. de Projecte:                    Import: 1.500.000 pts.             Any: 1999

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: DGESIC, Ministerio de Educación y Cultura

PROGRAMA: Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. .

TÍTOL: "Análisis jurídico del concepto y de la aplicación práctica del principio relativo a la prevención y al control integrales de la contaminación".

Núm. de projecte: PB98-1519.  Import: 1.000.000 pts.           Any: 2000-2002

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Dirección General de Investigación, Ministerio de Ciencia y Tecnología/FEDER.

PROGRAMA: Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.

TÍTOL: "Nuevos enfoques de la responsabilidad ambiental: más allá del principio quien contamina paga".

Núm. de projecte:  BJU2003-09190

Import: 22.540,00 €                Any: 02-12-2003/01-12-2006

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Dirección General de Investigación, Ministerio de Educación y Ciencia

PROGRAMA: Acciones Complementarias

TÍTOL: Workshop "Nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños al medio ambiente".

Núm. de projecte:  SEJ2006-26802-E/JURI

Import: 3.000,00 €                  Any: 2006

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Promoció de la recerca en matèria d'administració pública

TÍTOL: "L'externalització de les funcions públiques de control i inspecció en matèria de protecció del medi ambient: reptes i oportunitats"

DURADA DES DE: 1 de octubre de 2006 FINS: 30 de juny de 2007

INVESTIGADORA RESPONSABLE: Lucía Casado Casado

SUBVENCIÓ: 12.000 euros


ENTITAT FINANÇADORA: EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya

TÍTOL: La coordinació i la cooperació entre ens locals i els ens regionals en matèria de sòls contaminats

Típus de contracte /Programa: NPGC - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento

Import: 3.000,00 Durada, des de: 2006 fins: 2007

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Aitana de la Varga Pastor


ENTITAD FINANÇADORA: Dirección General de Investigación, Ministerio de Educación y Ciencia.

PROGRAMA: Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.

TÍTOL: "El Derecho ambiental como modelo para la transformación de la actividad de los poderes públicos".

Núm. de projecte:  SEJ2007-61972/JURI

Import: 30.000,00 €                Any: 2007/2010

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: Oficina de promoció de la pau i dels drets humans

TÍTOL: "Estudio sobre el concepto de la jurisdicción universal y los casos abiertos en la Audiencia Nacional Española"

Import: 15.000 €          Any: 2007

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: Oficina de promoció de la pau i dels drets humans

TÍTOL:"Estudio sobre el concepto de la jurisdicción universal. Segunda fase."

Import: 11.600 €          Any: 2008

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

TÍTOL: "Garantías jurídicas frente a la discriminación racial y étnica" (SEJ 2007-63476/JURI)

ENTITATS PARTICIPANTS: Universitat Rovira i Virgili

DURADA DES DE: 1 de octubre 2007 FINS: 30 de setembre de 2010

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mario Ruiz Sanz

SUBVENCIÓ: 78.650 euros


ENTITAT FINANÇADORA: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

TÍTOL: "Elaboració d'un Protocol d'actuació de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, en matèria d'accés a la informació ambiental en l'àmbit del Departament de Medi Ambient i Habitatge".

DURADA: 2009-2010.

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Antoni Pigrau Solé.


ENTITAT FINANÇADORA: Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya

TÍTOL: "Expropiación Forzosa y Comunidades Autónomas"

ENTITATS PARTICIPANTS: Universitat Rovira i Virgili

DURADA DES DE: 27 de maig 2009 FINS: 27 de juliol de 2010

INVESTIGADORA RESPONSABLE: Lucía Casado Casado

SUBVENCIÓN: 5.000 euros


ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Reus.

TÍTOL: "Redacció del Pla Estratègic i Agenda 21 de Reus".

DURADA:  2009-2010.

DIRECCIÓ:  Antoni Terceño Gómez, Antoni Pigrau Solé.

COORDINACIÓ TÈCNICA: Josep Ramon Fuentes Gasó, Alfonso González Bondia. Hi participen diversos membres del CEDAT.


ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Reus.

TÍTOL: "Anàlisi de la incidència de determinades lleis de caràcter ambiental i de seguretat en l'organització i els processos administratius de l'Ajuntament de Reus".

INVESTIGADORS RESPONSABLES: Josep Ramon Fuentes Gasó - Antoni Pigrau Solé.

El projecte ha acabat a finals de 2010.


ENTITAT FINANÇADORA : EMATSA

TÍTOL: "Informe sobre la formulació jurídica e l'abastament d'aigua potable a municipis perifèrics de Tarragona"

DURADA: Tarragona, 2010.


ENTITAT FINANÇADORA : Institut Catala de la Vinya i el Vi,

TÍTOL: "Redacció de l'avantprojecte de modificació de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola". 

DURADA: 2010.

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Josep Ramon Fuentes Gasó.


ENTITAT FINANÇADORA : Fundacio Aula d'Alts Estudis d'Electes,

TÍTOL: "Estudi del règim jurídic de la producció d'energia elèctrica pels ens locals de Catalunya"

DURADA: 2010-2011.

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Josep Ramon Fuentes Gasó.


ENTITAT FINANÇADORA: Fundacio Aula d'Alts Estudis d'Electes,

TÍTOL: "Anàlisi tècnica del paper dels municipis en la producció, gestió i prestació de serveis energètics"

DURADA: 2010-2011.

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Antoni Pigrau Solé.


ENTITAT FINANÇADORA: DGR Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: Programa de Suport als Grups de Recerca (SGR-2009)

Núm. Expedient: 2009 SGR 81

Reconegut com a Grup d'investigació consolidat       

Import: 44.000,00€   Any: 2009-2013

COORDINADOR DEL GRUP: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Departament de Treball, Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: modalitat L5b, subvenció per a la realització d'activitats de promoció i foment de l'economia cooperativa: Activitats de formació, difusió i d'assessorament especialitzat a l'economia cooperativa

Núm. Expedient: COOP-2010-0205

Import: 27.656,37€   Any: 2010

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Departament de Treball, Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: modalitat L5c, subvenció per a la realització d'activitats de promoció i foment de l'economia cooperativa.

Núm. Expedient: COOP-2010-0207

Import: 10.200,00€   Any: 2010-2011

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: Oficina de promoció de la pau i dels drets humans

TÍTOL:"Drets Humans a Amèrica Llatina: pobles indígenas, diversitat cultural i justícia ambiental"

Import: 13.213,50 €     Any: 2010-2011

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Secretaría de Estado de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación.

PROGRAMA: Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.

TÍTOL: "La garantía jurídica de la vertiente intrageneracional de la justicia ambiental como aspecto social del desarrollo sostenible".

Núm. projecte: DER2010-19529

Import: 30.250,00 €                Any: 2011/2013

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria de ayudas de proyectos de investigación fundamental no orientada.

TÍTOL: "Derecho ambiental y libertad de servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades (el caso español)".

PROGRAMA: DER2010-19343.

PERÍODE: 2011-2013.

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Dra. Lucía Casado.


ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Programa de Investigación Fundamental, en el Subprograma de Acciones Complementarias para Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. Modalidad A (organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico-técnico)

TÍTOL: L'impacte de la directiva de serveis sobre les administracions públiques i el dret administratiu. Especial referència al dret ambiental.

PROGRAMA:  Acció Complementaria DER2011-15513-E (Subprograma JURI)

ENTITATS PARTICIPANTS: Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Murcia, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Vigo

DURADA DES DE: 26 de octubre de 2011 FINS: 25 de octubre de 2013

INVESTIGADORA RESPONSABLE: Lucía Casado Casado 

SUBVENCIÓ: 2.500 euros


ENTITAT FINANÇADORA: Gobierno de Canadá - MAECI

PROGRAMA: Programme de Conférences sur le Canada

TÍTOL: "Colloque Hispano - Canadien: Gouvernance, Droit et Environnement".

Núm.  projecte: PRE-A7997

Import: 14.500 C$ (11.033,33 €)                    Any: 2010

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Unión Europea

PROGRAMA: VII Programa Marco Unión europea. SP4-Capacities - Coordination and Support Action - Support Actions.

TÍTOL: "Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade" (EJOLT).

COORDINACIÓ: Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, Universidad Autónoma de Barcelona

Núm. Projecte: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1. Grant Agreement Number 266642.

Import: 160.181,14 €              Any: 2011-2015

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: D.G.Justicia. Unió Europea.

TÍTOL:"Gender Violence: Protocols for the Protection of Victims and Effectiveness of Protection Orders" (project proposal JUST/2011-2012/DAP/AG/3531)

PROGRAMA: Daphne III.

Projecte COORDINAT des de  la URV per la Professora Laura ROMAN MARTIN.

Període: 2013-2015.


ENTITAT FINANÇADORA: DGR Generalitat de Catalunya

PROGRAMA: Programa de Suport als Grups de Recerca (SGR-2014)

Núm.  Expedient: 2014 SGR 294

Reconegut com a  Grup d' investigació consolidat     

Import: 49.000,00€   Any: 2014-2016

COORDINADOR DEL GRUP: Antoni PIGRAU SOLÉ


ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Tarragona

TÍTOL: Modificació de l'ordenança general de convivència ciutadana i us d'espais públics de l'Ajuntament de Tarragona

DURADA: 2013/2014

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Josep Ramon FUENTES GASÓ


Informe sobre la compatibilitat del règim jurídic dels Consorcis de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla (Consorci de Serveis Bàsics de Salut i Consorci per a l'Atenció Social i la Dependència), amb la reforma de la legislació local espanyola, realitzada a través de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local .

DURADA: 2013/2014

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Josep Ramon FUENTES GASÓ


ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Tortosa

Redacció i lliurament de l'avantprojecte d'ordenança general de medi ambient per a la ciutat de Tortosa

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Josep Ramon FUENTES GASÓ.

DURADA: 2013-2015.