Universitat Rovira i Virgili

Publicacions 2011

  1. Llibres dirigits, coordinats o editats

CASTELLÀ SURRIBAS, S.J. (Dir.): Iberoamerica Laica: los casos de Guatemala y Colombia, Fundación Francisco Ferrer Guardia, con la colaboración de la AECID, Barcelona, 2011, 130 pág.

FUENTES GASÓ, J,R. (Dir.), Ens locals i energia, Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals- UAB, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 2011.

LOZANO CUTANDA B. (Coord.), Medidas de lucha contra la morosidad (directora, Pilar Blanco-Morales Limones), La Ley, ISBN: 978-84-8126-387-9 (2011).

MOLES PLAZA, R.J. (dir.), COCCIOLO, E. (coord.), Anàlisi dels elements del bon govern local. Codi del bon govern local, Barcelona, Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), 2011.

PIGRAU, A., TERCEÑO, A. (Coords.), BERTRAN, J., BORRÀS, S., CAMPA, F., CASADO, L., FONTS, A., FUENTES, J. R., GONZÁLEZ, A., JARIA, J., JORDÀ, A.M., OLIVERAS, J., PONCE, X., RABASSA, N., SALADIÉ, S., SÁNCHEZ, V., SETÓ, D., TERUEL, M., TORRENS, R., DE LA VARGA, A., VIDAL SUÑÉ, A., Reus demà: Pla estratègic i agenda 21, Universitat Rovira i Virgili i Ajuntament de Reus, 2011, ISBN 84-89688-20-6.

QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), MORALES PRATS, F. (Coord.), Comentarios al Código Penal (Tomos I y II), Aranzadi-Thomson, Cizur Menor, Navarra, 6ª ed., 2011. ISBN: 978-84-9903-743-1.

QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), MORALES PRATS, F. (Coord.), Comentarios a la parte especial del Derecho penal, Aranzadi-Thomson, Cizur Menor, Navarra, 9ª ed., 2011. ISBN: 978-84-9903-847-6.

RENYER I ALIMBAU, J.; FUENTES I GASÓ, J.R., SOTO VALLE, FORCADELL I ESTELLER, X., Estudis per a una Llei de Governs Locals de Catalunya, 2007-2011. Ed. Tirant lo Blanch, València, 2011. ISBN 978-84-9004-083-6.

SINDICO, F., FERNÁNDEZ EGEA, R., BORRÀS PENTINAT, S. (Ed.)., Derecho Internacional del Medio Ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, Cameron May-CMP Publishing Ltd, London, Reino Unido, ISBN 13: 978-1-907174-09-4; 2011.

  1. Monografies

BORRÀS PENTINAT, S., Los regímenes internacionales de protección del medio ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia, Monografías, n. 52, Valencia, 2011, ISBN: 978-84-9004-128-4.

CAMPINS ERITJA, M., CASADO CASADO, L., NIETO MORENO, J.E., PIGRAU SOLÉ, A., PONT CASTEJÓN, I.: Environmental Law in Spain, International Encyclopaedia of Laws: Environmental Law, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, The Netherlands; Supplement 77 (August 2011). ISBN 978-90-654-4945-0.

CARDESA SALZMANN, A., El control internacional de la aplicación de los acuerdos ambientales universales, Marcial Pons, Madrid, 2011 (318 p.), ISBN 978-84-9768-867-3.

DE LA VARGA PASTOR, A., RODRÍGUEZ BEAS, M. SABATÉ VIDAL, J.M., Sòc Regidor de medi ambient. I ara què? Les principals preguntes, Col·lecció  "Sóc regidor, i ara què? Les principals preguntes". Publicat per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). Barcelona 2011.

FALLADA GARCÍA-VALLE, J.R., Las políticas del racismo. Eficiencia y discriminación racial, 2012, Disponible a TDX [lliure accés] http://www.tdx.cat/handle/10803/84037.

JARIA I MANZANO, J., La cuestión ambiental y la transformación de lo público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. ISBN: 978-84-9876-937-1.

QUINTERO OLIVARES, G. et al., Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal (I), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

SORIANO GARCÍA, J.E., BRUFAO CURIEL, P., LOZANO CUTANDA , B., Claves de derecho ambiental. Volumen II: Medio natural, biodiversidad y riesgos tecnológicos, Iustel, Madrid, 2011, ISBN: 9788498901726.

  1. Capítols de llibre

ÁLVAREZ CARREÑO, S.M., "Actividad agrícola y contaminación de aguas subterráneas: régimen jurídico", en EMBID IRUJO, A. (Dir.), Agua y Agricultura, Civitas, 2011. ISBN: 978-84-470-3797-1.

BAUCELLS LLADÓS,J., "Artículo 48", en CÓRDOBA RODA, J./ GARCÍA ARÁN, M. (Dir.): Comentarios al Código penal. Parte general, Marcial Pons, Madrid.Barcelona-Buenos Aires, 2011.

BLASCO DÍAZ, J.L., "La administración electrónica y las entidades locales", en Administración Electrónica y Ciudadanos (dir. J. L. Piñar Mañas), Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2011, ISBN: 9788447035700.

BLASCO, DÍAZ, J. L., Participación en RENYER I ALIMBAU, J., FUENTES I GASÓ, J.R., SOTO VALLE, J.I., FORCADELL I ESTELLER, X., Estudis per a una Llei de Governs Locals de Catalunya 2007-2011, Document de bases per a la elaboració d'un avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya, Valencia, Tirant Lo Blanch. 2011.

BLASCO DÍAZ, J.L. :"El régimen de inspección y sanción en el orden postal", en Régimen Jurídico del Sector Postal. Comentario a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (dir. M. V. Petit Lavall), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, ISBN: 9788490043585.

BORRÀS PENTINAT, S., "El derecho a un medio ambiente en el sistema Interamericano de protección de los derechos humanos", en ANNONI, D. (Org.), Direito Internacional dos direitos humanos. Homenagem à Convenção Americana de Direitos Humanos, São Paulo: Conceito Editorial, 2011, ISBN: 978-85-7874-270-6, pp. 223-256.

BORRÀS PENTINAT, S., "La Diversidad Biológica", en Derecho internacional del medio ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, Editado por Francesco Sindico, Rosa Fernandez Egea & Susana Borràs Pentinat, Cameron May-CMP Publishing Ltd, London, Reino Unido, ISBN 13: 978-1-907174-09-4; 2011, pp. 210-235.

BORRÀS PENTINAT, S., "La aplicación del Derecho internacional del medio ambiente", en Derecho internacional del medio ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, Editado por Francesco Sindico, Rosa Fernandez Egea & Susana Borràs Pentinat, Cameron May-CMP Publishing Ltd, London, Reino Unido, ISBN 13: 978-1-907174-09-4; 2011, pp. 72-105.

BORRÀS PENTINAT, S., "Chapter 6: Comparative Analysis of Selected Compliance Procedures under Multilateral Environmental Agreements", en S. Maljean-Dubois and L. Rajamani, The Implementation of Environmental Law,The Hague Academy of International Law, 2011; ISBN: 978-90-04-20892-6, pp. 319-374.

BORRÀS PENTINAT, S., "Ciudades Limpias", en Alternativas para Madrid. Manual de Buenas Prácticas para una ciudad mejor. Fundación Alternativas, Madrid, 2011. ISBN: 978-84-92957-55-2, pp. 57-74.

BORRÀS PENTINAT, S., "La justicia ambiental en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos", en Eduardo Biacchi Gomes e Laura Garbini Both (Coords.) - Ronald Silka de Almeida (Org.), Democracia e Desenvolvimento Sustentàvel na América do Sul, ed. Juruá, Curitiba, Brasil, 2011. ISBN: 978-85-362-3461-8, pp. 209-240.

BORRÀS PENTINAT, S., "Bioprospección", Romeo Casabona, C. (Dir.), Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Universidad Deusto, ed. Comares, Granada, 2011, ISBN: 978-84-9836-788-1, pp. 264-280.

CAMPINS ERITJA M.: "La gobernanza internacional del medio ambiente", en Derecho internacional del medio ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, Editado por Francesco Sindico, Rosa Fernandez Egea & Susana Borràs Pentinat, Cameron May-CMP Publishing Ltd, London, Reino Unido, ISBN 13: 978-1-907174-09-4; 2011, pp. 128-158.

CAMPINS ERITJA, M. "Los miembros de la Unión Europea", en Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Ariel, 2011, ISBN 978-84-344-6965-5, Depósito legal: B.1.121-2011, pp. 30 - 38.

CAMPINS ERITJA, M., PI, M., "Ordenamiento jurídico comunitario: Fuentes", en Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Ariel, 2011. ISBN 978-84-344-6965-5,
Depósito legal: B 1.121-2011, pp. 105-126.

CAMPINS ERITJA, M., VILA COSTA, B., "Estructura orgànica", en Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, Editorial Ariel, 2011, ISBN 978-84-344-6965-5 ,
Depósito legal: B.1.121-2011, pp. 39-67.

CAMPINS ERITJA, M., MARTÍN NUÑEZ, E., "La participació del Parlament de Catalunya en el procés d'adopció de decisions i en el mecanisme d'alerta ràpida de la Unió Europea", en Pons Rafols, X., Campins Eritja, M., Castellà Andreu, J.M., Martín Nuñez, E., Desenvolupament normatiu i organització político-administrativa de l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya i de les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea (Publicació en linea), Editorial: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2011, pp. 147-174.

CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., "La sociedad de Naciones ante la Guerra Civil Española: De la debilidad institucional a la vergonzante neutralidad", en Sanchez Cervello,  J. (Coord.), Congreso Internacional sobre la batalla del Ebro - Ponencias Vol. I, Arola Editors,  Tarragona, 2011, ISBN 978-84-15248-43-9, Pág. 91 a 104.

COCCIOLO, E, "Els controls i la bona administració", a MOLES PLAZA, R.J. (dir.), COCCIOLO, E. (coord.), Anàlisi dels elements del bon govern local. Codi del bon govern local. Barcelona: Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Barcelona 2011.

COCCIOLO, E, "L'ocupació pública, les bones practiques i l'ètica a les administracions locals: la difícil relació entre principis i praxi", en MOLES PLAZA, R.J. (dir.), COCCIOLO, E. (coord.), Anàlisi dels elements del bon govern local. Codi del bon govern local. Barcelona: Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Barcelona 2011.

COCCIOLO, E, "El règim jurídic administratiu dels conflictes i registres d'interessos dels membres i directius de les corporacions locals", en MOLES PLAZA, R.J. (dir.), COCCIOLO, E. (coord.), Anàlisi dels elements del bon govern local. Codi del bon govern local, Barcelona: Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Barcelona 2011.

FABRA VALLS, M. J., y BLASCO DÍAZ, J. L., "El desarrollo de la administración electrónica en España y su configuración legal", en Diálogos Jurídicos España-México III, Editor Andrés Recalde Castells, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón, 2011, pp. 107-145.

FAJARDO DEL CASTILLO, T., "Cooperación al desarrollo y medio ambiente", en Derecho internacional del medio ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, Editado por Francesco Sindico, Rosa Fernandez Egea & Susana Borràs Pentinat, Cameron May-CMP Publishing Ltd, London, Reino Unido, ISBN 13: 978-1-907174-09-4; 2011, pp. 323-352.

FAUTH, Gabriela. "Os "novos" direitos: uma abordagem sob a perspectiva do Direito à Cidade e a busca por uma tutela paisagística", en CAVALLAZZI, R. L. (Org.); RIBEIRO, C. R. (Org.). Direito e Urbanismo: paisagem e direito à cidade. 2. ed. Rio de Janeiro: PROURB - UFRJ, 2011. v. 2.

FRANCH I SAGUER, M., "El derecho disciplinario de los funcionarios públicos en España", en Direito disciplinário internacional, coordenadoras M.L. BAUTISTA CELY - R. DIAS DA SILVEIRA, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2011. pp. 165-187. ISBN 978-85-7700-446-1.

FRANCH I SAGUER, M., "La réglementation de l'arbitrage dans la loi espagnole 30/2007 sur les marchés publics", en AUDIT, M. (Ed.) Contrats publics et arbitrage  International, Bruxelles, Bruylant, 2011, ISBN: 9782802730514, pp. 153-169.

FUENTES GASÓ, J.R., JORDÀ FERNÁNDEZ, A.M., JARIA MANZANO. J., FONT MONCLUS, J.A.; SABATÉ VIDAL, J.M., "Informe sobre una nova configuració de l'administració local supramunicipal a partir de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006", a Renyer i Alimbau J., Fuentes i Gasó, J. R., Soto Valle, J. I., Forcadell i Esteller, X., Estudis per a una Llei de Governs Locals de Catalunya, 2007-2011. Ed. Tirant lo Blanch, València, 2011, pp. 459-499, ISBN 978-84-9004-083-6.

FUENTES GASÓ, J.R.: "Avantprojecte de Llei de restabliment del Municipi de la Canonja", a Renyer i Alimbau J., Fuentes i Gasó, J. R., Soto Valle, J. I., Forcadell i Esteller, X., Estudis per a una Llei de Governs Locals de Catalunya, 2007-2011. Ed. Tirant lo Blanch, València, 2011, pp. 448-458. ISBN 978-84-9004-083-6.

GIFREU FONT, J., "Las previsiones urbanísticas en relación con el acceso a la vivienda protegida" a Nasarre Aznar, S. (dir.), Simón Moreno, H. (coord.), El acceso a la vivienda en un contexto de crisis, Edisofer,  Madrid, 2011.

HAVA GARCIA, E., "Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Derecho Penal Español. Parte Especial (II), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 1031-1082. ISBN 978-84-9004-123-9.

HAVA GARCIA, E., "Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos", en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (Dir.), Derecho Penal Español. Parte Especial (II), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 1083-1118. ISBN 978-84-9004-123-9.

HAVA GARCIA, E., "Alteración de precios en concursos y subastas públicas" en QUINTERO OLIVARES, G. et al., Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal (I), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 339-342. ISBN 978-84-9004-044-7.

HAVA GARCIA, E., "Usurpación", en QUINTERO OLIVARES, G. et al., Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal (I), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 291-296. ISBN 978-84-9004-044-7.

HAVA GARCIA, E., "Extorsión", en QUINTERO OLIVARES, G. et al., Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal (I), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 277-282. ISBN 978-84-9004-044-7.

JARIA I MANZANO, J., "Calidad de vida", Diccionario de derechos humanos, Universidad de Alcalá / Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alcalá, 2011. (http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/80).

JARIA I MANZANO, J., "El derecho a una vivienda digna en el contexto del Estado social", a Sergio Nasarre Aznar (dir.), Héctor Simón Moreno  (coord.), El acceso a la vivienda en un contexto de crisis, Edisofer,  Madrid, 2011, pp. 53-87.

JARIA MANZANO, J., OLIVARES GALLARDO, A., "La asignación de competencias transversales en el grado de Derecho a las asignaturas de Derecho Constitucional", en COTINO HUESO, L. y PRESNO LINERA, M. (eds.), La enseñanza del Derecho constitucional ante el proceso de Bolonia. Innovación educativa en Derecho constitucional 2.0, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2011, p. 298-309. Libro en soporte electrónico. ISBN 978-84-694-0080-4. Disponible en http://www.uv.es/innova/libroinnovacion2010.pdf.

LOZANO CUTANDA, B., LAGO CANDEIRA, A., "Compromisos internacionales ambientales", en Observatorio de políticas ambientales 2011, coord. por Fernando López Ramón, 2011, ISBN 978-84-9903-852-, págs. 27-56.

MARQUÈS I BANQUÉ, M., "De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente", a Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal (Dir. Gonzalo QUINTERO OLIVARES), 9a ed., Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pp. 1264-1326.

MARQUÈS I BANQUÉ, M., "De los delitos relativos a la protección de los animales domésticos", a Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal (Dir. Gonzalo QUINTERO OLIVARES), 9a ed., Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pp. 1349-1357.

MERINO SANCHO, V.M., "La violencia de género como acto persecutorio en el derecho de asilo tras la reforma de la ley 12/2009. Una reforma inconclusa" en F.J. García Castaño y N. Kressova (Coords), Actas del I Congreso Internacional sobre migraciones en Andalucia, Instituto de Migraciones. Granada, 2011, pp. 2169 - 2178. http://migraciones.ugr.es/congreso2011/libroacta/. ISBN: 978-84-921390-3-3.

MORALES PRATS, F., MARQUÈS I BANQUÉ, M., "De los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna", a Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal (Dir. Gonzalo QUINTERO OLIVARES), 9a ed., Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pp. 1326-1349.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "Crisis económica y cambios estructurales en el régimen de ejercicio de actividades ¿Reactivación económica o pretexto desregulador?", en BLASCO ESTEVE, A., El Derecho Público de la crisis económica  transparencia y sector público hacia un nuevo derecho administrativo, INAP 2011.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., SANZ LARRUGA, F.J.,  "Galicia: planificación territorial y del litoral en tiempos de difuminación de las políticas ambientales", en Observatorio de políticas ambientales 2011, coord. por Fernando López Ramón, 2011, ISBN 978-84-9903-852-, págs. 559-586.

OLIVERAS JANÉ, N., ROMÁN MARTÍN, L., "Proyecto de elaboración de materiales didácticos sobre las Instituciones de Autogobierno (a partir de la experiencia del Parlamento Universitario", en COTINO HUESO, L. y PRESNO LINERA, M. (eds.), La enseñanza del Derecho constitucional ante el proceso de Bolonia. Innovación educativa en Derecho constitucional 2.0, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2011, p. 298-309. Libro en soporte electrónico. ISBN 978-84-694-0080-4. Disponible en http://www.uv.es/innova/libroinnovacion2010.pdf.

OLLÉ I BIDÓ, E. D.; RODRÍGUEZ BEAS, M.; "El règim jurídic local en l'àmbit energètic", en FUENTES I GASÓ, J. R. (dir.), Ens locals i energia, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 2011.

PIGRAU SOLÉ A., "La responsabilidad internacional de los estados por daños al medio ambiente", en Derecho internacional del medio ambiente: Una Visión desde Iberoamérica, Editado por Francesco Sindico, Rosa Fernandez Egea & Susana Borràs Pentinat, Cameron May-CMP Publishing Ltd, London, Reino Unido, ISBN 13: 978-1-907174-09-4; 2011, pp. 106-126.

PIGRAU SOLÉ A., "Introducció", en Fuentes Gasó, J. R. (Dir.), Ens locals i energia, Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals- UAB, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Barcelona, 2011, pp. 19-33.

PONS, E., VERNET LLOBET, J., "The Legal Systems of the Catalan Language", Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan, Hampshire (England), Palgrave Macmillan, 2011, pàg. 57-82,  ISBN 978-0-230-28512-5.

QUINTERO OLIVARES. G., "Las  decisiones extremas ante el derecho penal", en Un derecho penal comprometido. Libro Homenaje al Profesor Dr. Gerardo Landrove Díaz, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011. ISBN13 9788490042151.

QUINTERO OLIVARES, G., Política criminal y reforma penal en España", en Cuesta Aguado, Paz M. (dir.), Política criminal en el proceso de vertebración de España, Dykinson, Madrid, 2011, ISBN: 978-84-8102-605-4.

QUINTERO OLIVARES, G., "Insolvencias Punibles" en QUINTERO OLIVARES, G. et al., Esquemas de la Parte Especial del Derecho Penal (I), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

QUINTERO OLIVARES, G., "La política penal contra la corrupción: los últimos pasos", en Garantías Penales, en Argentina, España y sus sistemas de inserción regional, García Rivas N., Riquert Marcelo A. (directores), Ediar, Buenos Aires, 2011. ISBN: 950-574-273-8.

QUINTERO OLIVARES, G., en Comentarios al Código penal español, 6ª edición, Thomson Reuters, Cizur, 2011: diversos capítulos.

QUINTERO OLIVARES, G., "Sobre la mediación y la conciliación en el sistema penal español: situación y perspectiva de futuro", en Violencia de género, justicia restaurativa y mediación, Directora: Castillejo Manzanares, R., Coordinadora: Catalina Benavente, M.A., ISBN: 9788481263770, La Ley Actualidad, Madrid, 2011, pp. 521-528.

QUINTERO OLIVARES, G., "Políticas criminales nacionales y globalización", en Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal, Homenaje a Klaus Tiedemann, Volumen II, coord. por Manuel Abanto y Nelson Salazar , Libros del Fondo, USMP, LIMA , 2011.

VERNET LLOBET, J., "La construcción jurisprudencial de nuevos derechos en Europa, el caso de la protección de la vida privada y familiar", en Constitución y Justicia Constitucional, Ciudad de Panamá, Corte Suprema de Justicia de Panamá, 2011, p. 1-15.

VERNET LLOBET, J., "Els elements definidors de l'autonomia de Catalunya", en Dret Públic de Catalunya, 2a. Edició, M. Barceló i J. Vintró (coord.), Barcelona, Atelier, 2011, pàg. 133-167, ISBN 978-84-92788-65-1, DLeg. B-41644-2011.

  1. Articles en revistes científiques indexades

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M., HERNÁNDEZ LÓPEZ, S., "La Custodia del Territorio como instrumento complementario para la protección de Espacios Naturales", en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2, nº 1 (2011) (http://www.rcda.cat).

BAUCELLS LLADÓS, J., PERES-NETO, L. "Medios de comunicación y populismo punitivo. Revisión teórica del concepto y análisis de la reforma penal en materia de hurto" en Revista Penal. Núm. 27. Enero de 2011, pp. 111-131.

BORRÀS PENTINAT, S., "La estrategia marina europea y su transposición en España", en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n. 19, 2011; pp. 99-118.

BORRÀS PENTINAT, S., "El estatuto jurídico de protección internacional de los refugiados ambientales", en Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, Brasilia D.F., Brasil; v. 19, n. 36 (2011) pp. 11-48.

CAMPINS ERITJA, M., "Un nuevo paso en la dirección correcta: La firma por la Unión Europea del Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo", Revista General de Derecho Europeo, Número: 24, 2011, pp. 1-14.

CARDESA SALZMANN, A., "Constitutionalising Secondary Rules in Global Environmental Regimes: Non-Compliance Procedures and the Enforcement of Multilateral Environmental Agreements", Journal of Environmental Law, Vol. 23 Issue 3, November 2011. Publicació on-line: 29 de setembre de 2011 (http://jel.oxfordjournals.org/content/early/2011/09/29/jel.eqr022.full.pdf+html).

GONZÁLEZ BONDIA, A., "Perspectiva del Derecho del medio ambiente y de políticas ambientales de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental,  Vol. 2, Núm. 2, (2011). (www.rcda.cat).

HAVA GARCIA, E., "La protección del Bienestar Animal a través del Derecho Penal", Estudios Penales y Criminológicos,  Vol. XXXI, 2011, pp. 259 - 304.. ISSN 1137-7550.

HAVA GARCÍA, E., "TJUE - Sentencia de 16.11.2010 (Gran Sala), Gaetano Mantello, C-261/09 - «Cooperación judicial en materia penal - Orden de detención europea - Decisión marco 2002/584/JAI - Artículo 3.2 - Non bis in idem - Concepto de los "mismos hechos" - Sentencia firme en el Estado miembro emisor» - Contenido del principio non bis in idem en el Derecho de la Unión.", Revista de Derecho Comunitario Europeo, número 39, Mayo/Agosto 2011, pp. 523-540.

JARIA MANZANO, J., "Un espacio para el ser humano y la naturaleza.. Reflexiones a partir de la propuesta de moratoria urbanística a nivel constitucional en Suiza", Revista Catalana de Dret  Ambiental, vol. 2, núm. 1, 2011: http://www.rcda.cat, 22 pp.

NOGUEIRA LÓPEZ, A., "La termita Bolkestein", El Cronista del Estado Social y democrático de Derecho, nº 22, junio 2011, p.58-72.

PIGRAU SOLÉ A., Texaco en Ecuador: ¿un poco menos de impunidad ante la injusticia ambiental?, Jueces para la Democracia. Información y Debate, nº 71, julio 2011, pp. 116-129.

PONT CASTEJÓN, I. "Actuación ambiental del Estado: el impacto de las políticas de racionalización de estructuras de la administración y la continuidad en las políticas transversales", en I. Pont Castejón, J. E. Nieto Moreno, Observatorio de políticas ambientales 2011, coord. por F. López Ramón, 2011, ISBN 978-84-9903-852-0, págs. 163-180.

QUINTERO OLIVARES, G., "La irrupción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: claroscuros de una novedad", Revista Jurídica de Catalunya, vol. 110, Nº 4, 2011 (ejemplar dedicado a la Reforma penal de 2010), dir. por J. Córdoba Roda,  Barcelona, pp. 977-999.

QUINTERO OLIVARES, G., "Responsabilidad penal de personas jurídicas, entes y grupos, y sus individuos: su responsabilidad penal tras la Reforma de la Ley Orgánica 5/2010", El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016, Nº. 22, 2011, págs. 4-13.

RIOS ANGULO, M., "Implementación del derecho de consulta de los pueblos indígenas y sus aspectos ambientales en Chile a la luz del Convenio Nº 169 de la OIT: Caso del Decreto Supremo 124/2009 que crea el Reglamento sobre consulta", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol.2, Núm. 2 (2011).

SABATÉ VIDAL, J.M. "La Incidència de la Directiva de Serveis en el Règim d'Intervenció sobre les activitats per part dels ens locals des del punt de vista ambiental", Revista Catalana de Dret Ambiental, ISSN-e 2014-038X, Vol. 2, Núm. 2, 2011.

VERNET LLOBET, J.,"Drets Històrics", Revista Catalana de Dret Públic, especial Sentència de l'Estatut, 2011, pàg. 125-128. ISBN: 978-84-393-8698-8.

VILLAVICENCIO CALZADILLA, P.M., "Los acuerdos de Cancún: un nuevo impulso a las negociaciones internacionales sobre el cambio climático",  Revista Catalana de Derecho Ambiental. Vol. 2, núm. 1, 2011.

  1. Articles en altres revistes científiques

BLASCO DÍAZ, J.L. - FABRA VALLS, M, "Current trends in the evolution of electronic relations betwenn the administration and citizens in Spain", European Journal of ePractice, nº 13, 2011.

BORRÀS PENTINAT, S., "El desenlace del conflicto de la celulosa: Argentina vs. Uruguay", Revista Derecho Ambiental y Ecología, Número 46, 2011. Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A. C. (CEJA), México, pp. 59-70.

CASADO CASADO, L., "Country Report: Spain", IUCN Academy of Environmental Law e-Journal, Issue 2011(1). També en versió espanyola.

LOZANO CUTANDA B., "El nuevo «arbitraje» entre la Administración y sus entes instrumentales", Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7715-7716, 2011.

LOZANO CUTANDA B., SORIANO GARCÍA, J.E., "Guía de la Comisión Nacional de la Competencia sobre contratación pública y competencia", Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas, ISSN 1579-3036, Nº. 108, 2011, pp. 48-53.

LOZANO CUTANDA B., "¿Puede resolver expresamente la DGRN los recursos contra calificaciones registrales cuando aquéllos han sido desestimados por silencio negativo? Una crítica a la Sala 1.ª del TS", Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7614, 2011.

LOZANO CUTANDA B., "Limitación del ius variandi y otras modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público", Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7615, 2011.

LOZANO CUTANDA B., "La nueva Ley de Regulación del Juego, un panorama de incertidumbres", Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7644, 2011.

LOZANO CUTANDA B., VÁZQUEZ COBOS, C., "Reforma y privatización parcial del sector aeroportuario", Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7554, 2011.

LOZANO CUTANDA B., "Los contratos territoriales: una fórmula de financiación de actividades agrarias con gran potencial de futuro", Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7760, 2011.

NOGUEIRA LÓPEZ A., "Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2011", Actualidad Jurídica Ambiental, 6.9.2011.

PIGRAU SOLÉ, A., Correspondents' Reports, "Spain", Yearbook of International Humanitarian Law 2009, Vol. 12, T.M.C. Asser Instituut - Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-90-6704-335-9.

PIGRAU SOLÉ, A., Correspondents' Reports, "Spain", Yearbook of International Humanitarian Law 2010, Vol. 13, T.M.C. Asser Instituut - Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-90-6704-810-1.

POVEDA GÓMEZ, P., LOZANO CUTANDA B., "Principales novedades de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados", Diario La Ley, ISSN 1138-9907, Nº 7702, 2011.

QUINTERO OLIVARES, G., "Modificare la legge e modificare il diritto penale. A proposito dell'ultima reforma del codice penale spagnolo", trad.por  C. Valbonesi, en Criminalia. Annuario di Scienze Penalistiche. 2010. pp. 419-438. Edizioni ETS, Pisa, 2011.

QUINTERO OLIVARES, G., "La regulación dela responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema adoptado por el Código penal". Estudios jurídicos, ISSN-e 1888-7740, 2011.

VERNET LLOBET, J., "La dignidad en la jurisprudencia europea", Diritto pubblico comparato ed europeo, 2011, núm. 2, pàg. 425-444. ISSN: 1720-4313.

VILLAVICENCIO CALZADILLA, P.M., "La captura y almacenamiento geológico de CO2 en el Régimen Jurídico del cambio climático: Especial referencia a la UE". Anuario de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo. Buenos Aires - Argentina. Vol. 1, núm.1, 2011.

  1. Altres publicacions

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M./SALAZAR ORTUÑO, E., "Derecho y políticas ambientales en la Región de Murcia", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 2, nº 1, 2011, ISSN 2014-038X (accessible en http://www.rcda.cat).

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M./SALAZAR ORTUÑO, E., "Jurisprudencia ambiental en Murcia", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 2, nº 1, 2011, ISSN 2014-038X (accesible en http://www.rcda.cat).

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M./SALAZAR ORTUÑO, E., "Derecho y políticas ambientales en la Región de Murcia", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 2, nº 2, 2011, ISSN 2014-038X (accesible en http://www.rcda.cat).

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M./SALAZAR ORTUÑO, E., "Jurisprudencia ambiental en Murcia", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 2, nº 2, 2011, ISSN 2014-038X (accesible en http://www.rcda.cat).

ÁLVAREZ CARREÑO, S. M., "The Groundwater Directives -Summary of Transposition in Selected Countries: Spain", Universidad de Murcia, 2011

BAUCELLS I LLADÓS, J.; HAVA GARCÍA, E., MARQUÈS I BANQUÉ, M.: "Crónica de Jurisprudencia penal ambiental", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2, nº 1, (2011). http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.

BAUCELLS I LLADÓS, J.; HAVA GARCÍA, E., MARQUÈS I BANQUÉ, M.: "Crónica de Jurisprudencia penal ambiental", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2, nº 2, (2011). http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.

BORRÀS PENTINAT, S., "Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente", en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2, Núm. 1 (2011), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.

BORRÀS PENTINAT, S., "Perspectiva del Derecho Internacional del Medio Ambiente", en Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2 Núm. 2 (2011), http://rcda.cedat.cat/index.php/rcda.

BORRÀS PENTINAT, S., "7. La UE pot ser una zona econòmica de gran productivitat, competitiva i sostenible pel 2020?", a 10 preguntes i respostes sobre L'Estratègia Socioeconòmica Europa 2020, Consell Català del Moviment Europeu, 2011; pp. 13-15. Disponible en: http://www.diba.cat/documents/228621/a1a6fb2c-0d51-4dd7-80d1-fbcd6ae6d33f.

BORRÀS PENTINAT, S., "Els refugiats ambientals: una realitat invisible", ONGC, Revista de pensament polític, solidaritat, cooperació i relacions internacionals, n. 45/46, 2011. pp. 80-87.

CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental,  Vol. 2 Núm. 1 (2011). (www.rcda.cat).

CARDESA SALZMANN, A., "Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental,  Vol. 2 Núm. 2 (2011). (www.rcda.cat).

CASADO CASADO, L., Recensió del llibre de Antonio Fanlo Loras i Ángel Garrorena Morales, La constitucionalidad de los nuevos Estatutos en materia de aguas. A propósito de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, publicada a la Revista Catalana de Dret Ambiental (www.rcda.cat), vol. 2, núm. 1, 2011.

CASADO CASADO, L., "El Dret ambiental a Catalunya", Revista Catalana de Dret Ambiental (www.rcda.cat), vol. 2, núm. 1, 2011. ISSN: 2014-038X.

CASADO CASADO, L., "El Dret ambiental a Catalunya", Revista Catalana de Dret Ambiental (www.rcda.cat), vol. 2, núm. 2, 2011. ISSN: 2014-038X.

CASTELLÀ SURRIBAS, S.J., Comentario Crítico a "García Pérez, R. (dir.), La acción exterior de las Comunidades Autónomas en las reformas estatutarias" Revista española de derecho internacional, ISSN 0034-9380, Vol. 63, Nº 2, 2011 , págs. 343-346

DE LA VARGA PASTOR, A., JARIA MANZANO, J. "Jurisprudencia general: Derecho administrativo y constitucional / Jurisprudència general: dret administratiu i constitucional", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 2, núm. 1, (2011): (www.rcda.cat).

DE LA VARGA PASTOR, A., JARIA MANZANO, j. "Jurisprudencia general: Derecho administrativo y constitucional / Jurisprudència general: dret administratiu i constitucional", Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 2, núm. 2, (2011): (www.rcda.cat).

FAUTH, G., CALZADA, Recensió del llibre: Javier, MORA RUIZ, Manuela, GILES CARNERO, Rosa, MÁRQUEZ RUIZ, Clara, Lince Ibérico: aspectos jurídicos para la conservación de la especie, Grupo Lince de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), Málaga, 2010, 190 p.; Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2, Núm. 2 (2011).

HUICI SANCHO, L., "Perspectiva del Derecho del medio ambiente y de políticas ambientales de la Unión Europea", Revista Catalana de Dret Ambiental,  Vol. 2 Núm. 1 (2011). (www.rcda.cat).

MATAS I DALMASES, J., GONZÁLEZ BONDIA, A., JARIA I MANZANO, J., ROMÁN MARTÍN, L.,  The Internal Enlargement of the European Union. Analysis of the legal and political consequences for the European Union in the case of a Member State's secession or dissolution, Editorial: Centre Maurits Coppieters, Bruselas (Bèlgica), 2011, 2nd. edition

NOGUEIRA LÓPEZ, A. "Derecho y políticas ambientales en Galicia", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol 2 - Nº 2 (2011). (www.rcda.cat).

OLIVARES GALLARDO, A., Recensión de: Rúe, J. y Lodeiro, L. (Edits.): Equipos docentes y nuevas identidades académicas, Revista de Educación y Derecho, Universidad de Barcelona, Núm. 3, 2011, pp. 1-4.

PALLARÈS SERRANO, A., "Jurisprudencia ambiental en Cataluña", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2, Nº 1, 2011 (www.rcda.cat).

PALLARÈS SERRANO, A., "Jurisprudencia ambiental en Cataluña", Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol. 2 ,Nº 2, 2011 (www.rcda.cat).