Universitat Rovira i Virgili

La Dra. Laura Román i la Dra. Neus Oliveras compareixen al Parlament Europeu per analitzar l'efectivitat de les ordres europees de protecció

COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT EUROPEU PER ANALITZAR L'EFECTIVITAT DE LES ORDRES EUROPEES DE PROTECCIÓ.

La Dra. Laura Román i la Dra. Neus Oliveras, professores de la Facultat de Ciències Jurídiques,  van comparèixer el proppassat 12 d'octubre de 2017 al Parlament Europeu, per tal d'exposar davant de les Comissions sobre Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior (LIBE), i la Comissió sobre Drets de la Dona i Igualtat de Gènere (FEMM) l'estudi sobre la valoració de la implementació de la Directiva 2011/99/EU sobre l'Ordre Europea de Protecció .

Aquest estudi és el fruit de l'encàrrec realitzat pels Serveis de Recerca del Parlament Europeu (EPRS) a un grup de professores i professors de la Facultat de Ciències Jurídiques, que ja havien participat anteriorment en el projecte Europeu EPOGENDER (www.epogender.eu) relatiu també a la implementació de l'esmentada Directiva en l'àmbit de les víctimes de violència de gènere.

L'estudi examina la implementació de la Directiva sobre l'Ordre Europea de Protecció (OEP), un mecanisme de cooperació judicial que permet reconèixer les mesures de protecció atorgades per la legislació interna dels Estats membres a les víctimes de delictes, i que tenia com a termini de transposició l'11 de gener de 2015. Dos anys i mig després de la seva implementació, es fa palesa una preocupació creixent sobre l'efectivitat real d'aquest instrument de protecció de les víctimes.  La recerca del grup va confirmar que, malgrat que existeix un ampli ventall de mesures de protecció de les víctimes a la Unió Europea, les OEP han estat molt poc utilitzades: de fet, només se n'han detectat set, i totes elles relatives a víctimes de violència de gènere. L'estudi analitza les pràctiques dels Estats Membres, identifica un seguit d'elements que expliquen perquè hi ha hagut un ús tan limitat de les Ordres Europees de Protecció i ofereix recomanacions sobre com millorar la implementació de l'esmentada Directiva sobre l'Ordre Europea de Protecció.

Després de la intervenció de les dues relatores, Teresa Jiménez Becerril Barrio (EPP) i Soraya Post (S&D), les dues professores van intervenir per explicar que les mesures de protecció contingudes a la OEP depenen completament dels sistemes nacionals i de les lleis de protecció de les víctimes dels Estats Membres de la Unió Europea, que no han estat prèviament harmonitzats. Per tant, l'efectivitat pràctica de la OEP depèn en gran mesura de l'actitud i la cooperació entre els estats membres, cosa que està lluny de succeir, i que, a més, posa novament de manifest la manca de compromís dels Estats Membres pel que fa a la violència de gènere. 

El document de l'estudi, així com la compareixença, estan disponibles online a les següents adreces:

Compareixença: http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/171012-0900-committee-libe).

Document: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29603272

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar